Anwesha Mukherjee, Dr.

Raum: 0505.02.519

Telefon: +49 89 289 23447

E-Mail: anwesha.mukherjee@tum.de

Annette Becker, M.A.

Raum: 0505.02.519

Telefon: +49 89 289 23447

E-Mail: annette.becker@tum.de

Marius Berger, M.Sc.

Lars Schmitt, M.A.

Raum: 0505.02.516

Telefon: +49 163 7100 161

E-Mail: lars.schmitt@tum.de